අවිචාරවත් වාග් ප්‍රලාප සහ ද්වේශ සහගත ප්‍රචාර නිසා නාමල් මීඩියා ට්විටර් ගිණුම තහනම් කරයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නාමල් රාජපක්ෂගේ මාධ්‍ය ඒකකය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන නිළ ට්විටර් ගිණුම ‍එම ආයතනය විසින් අත්හි‍ටුවා ඇත . නාමල්ගේ මාධ්‍ය එකකය විසින් සිදු කල ද්වේශ සහගත ප්‍රචාර සහ පුද්ගලයන් ඉලක්ක කොට සිදුකල අවිචාරවත් වාග් ප්‍රලාප අදාල තහනම පැනවීමට හේතු වූ බව ට්විටර් ආයතන සදහන් කොට ඇත .  ට්විටර් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ නීතිරීති උල්ලංඝණය කිරීම හේතුවෙන් නාමල් මීඩියා ගිණුම තාවකාලිකව අත්හි‍ටුවා ඇති බව නාමල්ගේ මාධ්‍ය ක්‍රියාකරුවන්ද පිලිගෙන ඇත