යුධ හමුදාවේ 5 දෙනෙකුට මේජර් ජනරාල් තනතුරු

යුධ හමුදාවේ 5 දෙනෙකු මේජර් ජනරාල් තතතුරු වලට උසස් වි ඇති බව වර්තා වෙයි. නමුත් ගුවන් හමුදාවේ සහ නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන්ට එයාර් වයිස් මාෂල් සහ වයිස් අද්මිරාල් තනතුරු ලැබී නැත. ඊට පහල අධිකාරී ලත් නිළ වල තත්වයද ඊට වෙනස් නැත. උසස් වීම් බලාපොරොත්තුවෙන් සිට නාවික සහ ගුවන් නිලධාරීන් සිය දුක් ගැනවිල්ල අණදෙන රේඛාවේ ඉහලට යොමු කොට ඇත.ගුවන් හමුදාවේ සහ නාවික හමුදාවේ ඉහල නිලධාරීන්ට ලැබූ කුඩම්මා සැලකිල්ල ගැන ඔවුන් කනගා‍ටුවට පත්ව ඇත. යුධ හමුදාවට නිදහස් දිනය පාදක කොටගෙනද උසස් වීම් ලැබී තිබුනි. නාවික සහ ගුවන් නිළධාරීන්ට නිදහස් දිනයේත්, ජාතික වීර දිනයෙත් යන දෙකේම උසස් වීම් ලැබි නැති බව වාර්තා වෙයි

.