කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරය මෙහෙයවා ඇත්තේ ලංකා තානාපති කාර්යාලය

අමානුෂික කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරය දක්වා ජොර්දාන් පොලීසිය මෙහෙයවා ඇත්තේ ලංකා තානාපති කාර්යාලය බව ජොර්දාන් වල සිටින කාන්තාවන් ප්‍රකාශ කරයි.

පොලිසිය පැමිනි වහාම සිරකරගෙන සිටි තානාපති නිලධාරීන් නිදහස් කොට ඇත. අසරණ ශ්‍රමිකයන්ට කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට ඇත්තේ ඉන් පසුවය.

අමානුෂික කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරය දක්වා ජොර්දාන් පොලීසියට මෙහෙයවා ඇත්තේ ලංකාවේ තානාපති කාර්යාලය විසිනි . එවැනි ප්‍රහාරයක් සදහා කොළඹ සිටන බලධාරීන් උපදෙස් බවට සැක කරයි