හකීම්ට කොරෝනා

‍ටුවිටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන රවුෆ් හකීම් ඔහුට කොරෝනා වැළදී ඇති බව දන්වා ඇත. පසුගිය දින 10 තුල ඔහු ඇසුරු කළ අයට නීරෝධායන නීති අනුගමනය කරන ලෙසද ඔහු දන්වා ඇත

Add Comment