අප්‍රියෙල් 21 ට පෙර සිරිසේන අත්අඩංගුවට

පාස්කු බෝම්බය පිළිබද මේ දක්වා ඉහල මට්ට්මේ  විමර්ශන 2ක් සිදු කොට ඇත . පසුගිය  රජය පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් හරහා…