අප ගැන

අප ගැන thushara

ලංකා නිවුස් ඇප් වන අප ප්‍රවෘත්ති දැනුම සහ රසවින්දනය ලබාදීමේ අරමුණින් කටයුතු කරන ආයතනයකි.

අප ඔබගේ පුවත් අදහස් හා ප්‍රතිචාර වලට ගරු කරන්නෙමු, කාලීන වශයෙන් වැදගත් ඕනෑම ප‍්‍රවෘත්තියක් අප වෙත එවිය හැක.

හැකි සෑම විටකම ඔබේ දුරකතන අංකයක් සදහන් කර එවීමට කරුණික වන ලෙස ඉල්ලන අතර රහස්‍යභාවය සැම විටම රැකෙනු ඇත.

වෙළද දැන්වීම් සදහා ඉහත ලිපිනයන් විමසීම් කරන්න

email – thusharaa00@gmail.com
Skype – rawayanet

තුෂාර වන්නිආරච්චි

ප්‍රධාන කර්තෘ
Lankanewsapp.com