හිස්බුල්ලා හෙලිකොප්ටරයකින් ගෝටාගේ දිවුරුමට

ගෝටාගේ දිවුරුම්දීමේ උලෙලට හිස්බුල්ලා හෙලිකොප්ටරයකින් අනුරාධපුරය වෙත ගොස් ඇත. හිස්බුල්ලාගේ පැමිනීම ගැන කලබල වූ ගෝටාවාදීන් රුවන්වැලි පරිශ්‍රය වෙත නොපැමිනෙන ලෙස ඉල්ලා ඇත. හිස්බුල්ලා සහ ගොටා හමුව අනුරාධපුරයේ දී රහසිගත අයුරින් සිදුව ඇත