ගෝඨා, මහින්දට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණයක් දියත් කොට තිබේද ?

2011 වසරේ ලෝක කුසලානය බැලීමට මහින්ද සහ නාමල් ගියේ ක්‍රිඩා තරගය පැවැත්මෙන් තිබු අතර තුරය. මොවුන් පැමිනීමට පෙර තරගයේ වැඩි … Continue reading ගෝඨා, මහින්දට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණයක් දියත් කොට තිබේද ?