වැල්ලවත්තේ චීන රෙදි පිළි වෙළද සැලක් ගිණි ගනියි

වැල්ලවත්තේ චීන රෙදි පිළි වෙළද සැලක් ගිණි ගනියි image 7

වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ චීන ජාතිකයෙකුට අයත් වෙළද සැලකක් ගිණි ගෙන ඈති අතර එම ගින්න අසල කඩ වලටද පැතිර ගොස් ඇත.

ගින්න ඇති වී තිබෙන්නේ වැල්ලවත්ත ඩබ්.ඒ. සිල්වා මාවත ප්‍රදේශයේ පිහිටි චීන වෙලද සැලකය.