මාස හතරට ට්‍රිලියනයකින් ණය වැඩි වෙලා! ඉන් 85 %ක් චීන ණය

මේ වසරේ පළමු මාස හතර තුළ පමණක් ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියනයකින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇත. මේ අනුව, 2019 වසර අවසානයේදී රුපියල් බිලියන 13,031.5ක් වූ ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය 2020 අප්‍රේල් මාසය අවසන් වෙද්දී රුපියල් බිලියන 14,024.7ක් වී ඇත

දේශීය ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 7,217.7 දක්වා 8.9%කින්ද, විදේශීය ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 6,807.1 දක්වා 6.3%කින්ද ඉහළ ගොස් ඇත.විදේශීය ණය වලින් 85 % ක් චීනයෙන් ගිණි පොලියට ලබා ගත් ණය වීම විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු කරුනකි.

ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය වසරින් වසර ඉහළ යාම සාමාන්‍ය දෙයක් වුවත් , මාස හතරක් ඇතුළත රුපියල් ට්‍රිලියනයකින් රාජ්‍ය ණය ඉහළ යාම ව්‍යවසනයකි.

ඉහත ණය මුදල රටේ ජනගහණයෙන් බෙදූ විට ලංකාවේ රජය විසින් එක් වැසියෙකු රුපියල් 655,000ක ණය කරුවෙකු බවට පත් කොට ඇත. වත්මන් රජය ඒක පුද්ගල ණය බරට තවත් රු ලක්ෂයක් පමන එකතු කොට ඇත