පොහොට්ටු මන්ත්‍රී මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ගෙන් මුදල් ගෙන දෙවනගල උරුමය පාවා දෙයි

දෙවනගල පර්වතය වටා මීටර් 400ක ප්‍රේරණ කලාපයක් ඇති ඇතිකරනු වස් මැනීම් කටයුතු කරන ලෙස සබරගමු ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව පසුගියදා නියෝග … Continue reading පොහොට්ටු මන්ත්‍රී මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ගෙන් මුදල් ගෙන දෙවනගල උරුමය පාවා දෙයි