ගල්කොරි අධීක්ෂණයට පැන්ෂන් ගිය හමුදා නිලධාරියෙක්

ගල්කොරි අධීක්ෂණයට පැන්ෂන් ගිය  හමුදා නිලධාරියෙක් image 1

දිවයින පුරා තිබෙන සියලූ ගල් කොරිවලට ලබා දෙන පුපුරන ද්‍රව්‍ය නිසි පරිදි භාවිතා කිරීම පිළිබඳව හා ගල්කොරි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා විශ‍්‍රාමික හමුදා නිලධාරියකු පත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

කළු ගලක් කැණීම සඳහා භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය විසින් බලපත් ලබා දීමෙන් පසු පුපුරන ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා ඒ සම්බන්ධ වාර්තාවක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට යොමු කෙරෙන අතර දිනකට කැඩිය හැකි කළුගල් ප‍්‍රමාණය අනුව වෙඩි බෙහෙත් නිකුත් කිරීමට නියමිතය. ‘

පවතින නීතිය අනුව ගල් කොරියකයකට අනුමැතිය දීමෙදී එම ඉඩම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සතු නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන්ද වන සංරක්‌ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතුනම් වන සංරක්‌ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්ද ගල් කොරිය දැමීම සඳහා අවසර ලබා දීම කරනු ලබයි.

එම අවසරය ලබා දීමට ඉහත ආයතන දෙක සහ පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන්ද, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් සහ භූ විද්‍යා සහ පතල් කැණීම් කාර්යාංශයෙන්ද අනුමැතිය ලබා ගත යුතුවේ. ලංකාවේ ගල් කොරි වලින් 90% දේශපාලන අන්තේවාසිකයන් සතුය