හකීම්ට කොරෝනා

හකීම්ට කොරෝනා image 45

‍ටුවිටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන රවුෆ් හකීම් ඔහුට කොරෝනා වැළදී ඇති බව දන්වා ඇත. පසුගිය දින 10 තුල ඔහු ඇසුරු කළ අයට නීරෝධායන නීති අනුගමනය කරන ලෙසද ඔහු දන්වා ඇත

හකීම්ට කොරෝනා image 44