ෆසාල් මොහොමඩ් නිසාර් අත්අඩංගුවට ගනී

මුහුණු පොත ඔස්සේ ජාතීන් අතර සංහිඳියාව බිඳ දමන ආකාරයේ ප්‍රකාශ නිකුත් කළ බව කියමින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ෆසාල් මොහොමඩ් … Continue reading ෆසාල් මොහොමඩ් නිසාර් අත්අඩංගුවට ගනී