ගෝඨා රට පාවා දුන් විභීෂණට සමාන කරමින් අබේතිස්ස සාදු අමුතු බනක් කියයි

ගෝඨා රට පාවා දුන් විභීෂණට සමාන කරමින් අබේතිස්ස සාදු අමුතු බනක් කියයි image 97

ඩොලර් මිලියන 600ක් නැතැයි කියා නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබා දීම මහා පාවා දීමක් යයි මැදගොඩ අබේතිස්ස සාදු පැවසුවේය . තවද රාම රාවනා කථා පුවත මතක් කරමින් ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික සතුරෙක් බව පෙන්වා දුන්නේය .කෙසේ වුවද රාම -රාවණ ගජබින්නය දෙසූ අබේතිස්ස සාදුට වැදගත්ම කරුණක් අමතක විය අබේතිස්ස සාදු විලි වසාගෙන සිටින තුන් සිවුර සහ ආගම ඉන්දියාවෙන් ලැබුණු බව ඔහුට අමතක විය .

නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට පැවරීම පිලිබදව මාරා වේශව සිටින අබේතිස්ස සාදු මහින්දගේ ගුන කියමින් ගෝඨාභයට දිගින් දිගටම පහර දුන්නේය . මහින්ද රාවන රජුටත් ගෝඨා රට පාවා දුන් විභීෂණටත් සමාන කරමින් අබේතිස්ස සාදු අමුතු බනක්ද දේශනා කළේය

කෙසේ වුවද අබේතිස්ස සාදුගේ මුඛයෙන් පිටවන්නේ දේශප්‍රේමය නොව චීන යුවාන්ය