බැසිල් පිල නොනවතියි , විමල්ට බිම දාගෙන පහර දෙයි

බැසිල් පිල නොනවතියි , විමල්ට බිම දාගෙන පහර දෙයි image 28

කර්මාන්ත ඇමති විමල් වීරවංශ දේශීය කර්මාන්ත කරුවන් අනාථ කොට ජාවාරම් කරුවන් සමග එක ගෙයි කන බව බැසිල්ගේ වමත්සව් ආචාර්ය මහින්ද පතිරණ ප්‍රකාශ කරයි.

ජනපති දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදකයන්ට ශක්තියක් වීමට ටයිල් ආනයනය නවතා තිබියදී වීරවංශ අගමැති මහින්ද නොමග යවා ටයිල් ආනයනය කර ඇති බව සක්ෂි සහිතව ඔහු පෙන්වා දී ඇත

මහින්ද පතිරණගේ සටහන පහත පරිදිය.

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය පෙනී සිටිය යුත්තේ රටේ කර්මාන්ත වෙනුවෙන් මිස ජාවාරම්කරුවන් වෙනුවෙන් ද? දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදකයින් දිරිමත් කරවීම සඳහා නිමි ටයිල් ගෙන්වීම ජනාධිපතිවරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් මගින් තහනම් කර තිබියදී අගමැතිවරයා පවා නොමග යවා අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වන මුවාවෙන් පසුගිය ද නව ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ද ටයිල් ගෙන්වීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය අදාළ අමාත්‍යාංශය විසින් ගනු ලදුව ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත් වීමේන් එය පසුවදාම අහෝසි කර දැමුණි. දේශීය ටයිල් නිෂ්පාදකයින් විසින් නුදුරේදීම රටේ අවශ්‍යතා සපරනු පිණිස මේ වන විටත් රුපියල් බිලියන ගණනක් අලුතින් ආයෝජනය කර ඇති අතර එම දේශීය ව්‍යාපාර විනාශ කර දැමීමට දරණ උත්සාහ ආපසු හැරවිය යුතුය.

බැසිල් පිල නොනවතියි , විමල්ට බිම දාගෙන පහර දෙයි image 27

Add Comment