කාන්තා දිනයට වැදි බණ දෙසූ මනුෂට හිටපු බිරිද දුවන්න දෙයි !

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ හේතුවෙන් සමගි ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර තම සමාජ ජාල ඉදිරියේ තබා ඇති සටහනකට ඔහුගේ හිටපු බිරිද රොෂානා ඔඩ්ඩච්චි විසින් ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත. එම සටහන් දෙක මෙහි දැක්වේ.