සිංහරාජයේ ඉඳිවන හෝටල් සංකීර්ණයට සිංහල රාවයේ හිමිවරු කඩා පනිති,නන්දසීනිගේ රෙදි නෑ (VIDEO)

සිංහල රාවයේ හිමිවරුන් කිහිප දෙනකු ඊයේ සිංහරාජයේ ඉදිකරන බව කියන හෝටලය අයත් ඉඩමට ක ගොස් නිරීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත වී තිබේ. එම ඉඩමේ හෝටලයක් ඉදිවෙමින් පවතින බව සංවිධානයේ සභාපති අක්මීමන දයාරත්න හිමියන් විශ්වාසීව ප්‍රකාශ කළේය.