වැටත් නියරත් ගොයම් කන රටේ විමර්ශන කමි‍ටු පි‍ටුපස කථාව

පාස්කු ප්‍රහාරය  විමර්ශණය කිරීමට  පාර්ලීමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමත් සමග සිරිසේන කුපිතව ඇති බව දැන් රහසක් නොවේ. පාස්කු ප්‍රහාරය…